ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สนับสนุนยกระดับผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ และส่งเสริมการท่องเที่ยว

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมบันทึกสื่อวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้สนับสนุนการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นหน่วยงานหลัก บูรณาการร่วมกับอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (สสท.) โดยการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ เพิ่มช่องทางการตลาด เชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีรายได้ มีงานทำ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ขอเชิญชวนท่านที่สนใจ เยี่ยมชม และอุดหนุนผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ ณ ศูนย์ศิลปาชีพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เวลา 08.30 -16.30 น. ทุกวัน 🎉

(Visited 1 times, 1 visits today)