@ เมืองสามหมอก : กรมการพัฒนาชุมชน ติดตามงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกองแผนงาน และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพี่อต่อยอดการท่องเที่ยว ณ บ้านละอูบ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ในการนี้ นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชน และผู้นำชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านละอูบ นำเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม และกระบวนการผลิตสินค้าต่าง ๆของหมู่บ้าน ประกอบด้วย กลุ่มผ้าทอละว้าบ้านละอูบ กลุ่มตีเครื่องเงินบ้านละอูบ กลุ่มกาแฟบ้านละอูบ และกลุ่มโฮมสเตย์บ้านละอูบ
บ้านละอูบ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นชุมชนชาติพันธุ์ละเวื้อะ หรือละว้า ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่โดดเด่น ได้แก่ ผ้าทอละว้า เครื่องเงิน และกาแฟ นักท่องเที่ยวสามารถพักผ่อนในโฮมสเตย์ของหมู่บ้าน มีเมนูอาหารพื้นบ้านให้ลิ้มลอง และสัมผัสวิถีชีวิตชาวละเวื้อะ ที่มีความเรียบง่าย เป็นธรรมชาติ
บ้านละอูบ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 50 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ จากการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีทั่วประเทศ โดยกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนตื่นตัวในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีศักยภาพและมีความพร้อมในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและพัฒนาเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีอย่างสร้างสรรค์ แบบมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ได้พัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)