การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอน(ศอ.ปส.จ.มส.)

การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอน(ศอ.ปส.จ.มส.) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะคณะทำงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอน(ศอ.ปส.จ.มส.) มอบหมายให้นายเถลิงศก คงมั่น หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอน(ศอ.ปส.จ.มส.) เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

(Visited 1 times, 1 visits today)