@ สพจ.แม่ฮ่องสอน จัดโครงการฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูล เรื่องการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ.ปี 2562

วันพฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จัดโครงการฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูล เรื่องการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ณ ห้องปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน กลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าร่วมอบรม คือเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ละ 1 คน และผู้บันทึกข้อมูล จากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 7 อำเภอ รวม 63 คน

(Visited 1 times, 1 visits today)