จังหวัดแม่ฮ่องสอน : ขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลโครงการตลาดประชารัฐและโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี

วันจันทร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวล า๐๗.๐๐น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ลาน้อย ร่วมกับชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถีบ้านทุ่งรวงทอง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลโครงการตลาดประชารัฐและโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยจัดกิจกรรม

๑. เปิดตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้  ” กาดนัดบ้านทุ่ง ”  เป็นแหล่งจำหน่ายผักสด ผลไม้สัมมาชีพของชุมชน พืชผักหัวไร่ปลายนา ตามฤดูกาล ผลิตภัณฑ์OTOPของชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียง ตลอดถึงสินค้าของภาคเอกชนจัดจำหน่ายทุกวันจันทร์

๒. เปิดศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถีทุ่งรวงทอง เป็นสถานที่รวบรวมผลิตภัณฑ์OTOP แอ่งท่องเที่ยวอำเภอแม่ลาน้อย ประกอบด้วยบ้านแม่ลาน้อย บ้านวังคัน บ้านดง บ้านละอูบ และบ้านทุ่งรวงทอง

โดยว่าที่พันตรียุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอแม่ลาน้อย เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมเป็นเกียรติ

 

    

(Visited 1 times, 1 visits today)