ประชุมผู้บริหารงานพัฒนาชุมชนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

@ แม่ฮ่องสอน บ้านของพ่อ แผ่นดินแห่งความสุข
** วันพุธ ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาการพัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารงานพัฒนาชุมชนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และพิธีลงนามคำรับรองตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กับ หัวหน้ากลุ่มงานฯ หัวหน้าฝ่ายฯ และพัฒนาการอำเภอทั้ง ๗ อำเภอ ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

(Visited 1 times, 1 visits today)