ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง

รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัด

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กรมการพัฒนาชุมชน

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

จัดซื้อจัดจ้าง